Uurtarief

Uurtarief

De kosten van uitvoering van opdracht door Advocatenkantoor Van Weely omvatten het eigenlijke honorarium en de zogenaamde voorschotten.

Honorarium

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Advocatenkantoor Van Weely periodiek vast te stellen basisuurtarief en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Het basistarief is vastgesteld op € 230,00 per uur inclusief BTW.

Voorschotten

De voorschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Van Weely ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Tot de voorschotten behoren, onder meer, griffierecht, legeskosten, deurwaarderskosten en reiskosten.