Algemene Voorwaarden

1. Advocatenkantoor Van Weely is een eenmanszaak, opgericht naar Nederlands recht, die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor Van Weely, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Advocatenkantoor Van Weely werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Advocatenkantoor Van Weely van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Van Weely aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. Een opdracht komt tot stand met Advocatenkantoor Van Weely als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

4. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Van Weely tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid en opzet van Advocatenkantoor Van Weely.

5. Verstrekte opdrachten worden door Advocatenkantoor Van Weely uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht aan Advocatenkantoor Van Weely na te komen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden en meer in het bijzonder aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

6. Het staat Advocatenkantoor Van Weely vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

7. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal Advocatenkantoor Van Weely de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Advocatenkantoor Van Weely is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Advocatenkantoor Van Weely niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van Advocatenkantoor Van Weely bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio en/of datatransmissie van telefoon, fax of e-mail.

8. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van Weely is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Van Weely komt.

9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder 8 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor Van Weely in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Advocatenkantoor Van Weely, uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Advocatenkantoor Van Weely zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

11. De kosten van uitvoering van opdracht door Advocatenkantoor Van Weely omvatten het eigenlijke honorarium en de zogenaamde voorschotten.

12. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Advocatenkantoor Van Weely periodiek vast te stellen basisuurtarief en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

13. De voorschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Van Weely ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Tot de voorschotten behoren, onder meer, griffierecht, legeskosten, deurwaarderskosten, reiskosten en bureaukosten (porti, telefoon, fax, fotokopieën et cetera). De bureaukosten, dat wil zeggen de kosten van kantoorfaciliteiten, worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.

14. Advocatenkantoor Van Weely is gerechtigd het door haar gehanteerde basisuurtarief, de bureaukosten en de reiskostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht vervalt op de veertiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de cliënt is toegestuurd na verhoging van het basisuurtarief en/of de bureaukosten en/of de reiskostenvergoeding.

15. De opdrachtgever die voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking wil komen is jegens Advocatenkantoor Van Weely gehouden alle daarvoor noodzakelijke informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien dagen na het verzoek daartoe te verstrekken. Indien deze verplichting niet tijdig wordt nagekomen, heeft Advocatenkantoor Van Weely het recht de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van het door haar gehanteerde basisuurtarief, de bureaukosten en de reiskostenvergoeding.

16. Naar aanleiding van een verzoek daartoe van Advocatenkantoor Van Weely, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een met de slotdeclaratie verrekenbaar voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichting.

17. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Van Weely dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

18. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Advocatenkantoor Van Weely weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. Advocatenkantoor Van Weely is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van weigering, opschorting of staking van haar werkzaamheden.

19. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de opdrachtgever een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de opdrachtgever de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW is verschuldigd.

20. Bij (buiten-)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Advocatenkantoor Van Weely gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10% van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

21. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Van Weely en haar opdrachtgevers worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de Rechtbank Breda. Indien Advocatenkantoor Van Weely als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

22. De algemene voorwaarden zijn uitsluitend opgesteld in de Nederlandse taal.

23. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.